Nanotechnologia - artykuły dla przemysłu, handlu i uslug oraz rzemiosła - Nano lakowanie powierzchni & ¶rodki czyszczące z handlu

Nanotechnologia Pokrycie
Włókna & skóry
Szkła & ceramiki
Szyb okiennych
Betonu & spodu
Szyb samochod.
Nano multi pianka
Lakieru samochod.
Drzewa & Kamienia
Felg (alu & metalu)
Tworzyw sztucznych
Chrom i met. szlach.

Nanotechnologia Przeciw zaparowywaniu
Szyb samochod.
Tworzyw sztuczn.

Nanotechnologia Antystatyka
Laminatu
Meble politurowane

Oczyszczacz
Szyb okiennych
Szyb samochod.
Szkła & ceramiki
Włókna & skóry
Felg (alu & metalu)
Drzewa & Kamienia
Uniwersalny d pojaz.
Brutalo-oczyszczacz
Dywanów/wykładzin

Pielęgnacja
Gum
Broni
Monitorów
Steel Protec
Kołowrotka od wędki
 Ogólne zasady wymiany handlowej

1.) Ogólnie:
Następujące warunki są zawsze i jedynymi podstawami wymiany handlowej między Percenta AG a partnerem handlowym. Są ważne i uznane od zamówienia lub odebrania Percenta produktów.

2.) Układ umowy:
Zamówienia będą uznane poprzez ich potwierdzenie lub wykonanie. Zmiane produkcyjne, szczególnie dopasowywujące do technicznego postępu, zostają kategorycznie zastrzeżone.

3.) Ceny:
Wszystkie ceny są ważne od magazynu w Niemczech eksluzywnie opakowanie standartowe i wysyłka albo doręczenie.

4.) Płacenie:
Płatno¶ć jest natychmiast przy doręczeniu i wystawieniu rachunku. Zamawiający uznaje i zobowiązuje się od 10-go dnia od daty rachunku, płacić dla Percenta AG odsetki w wysoko¶ci 5 % aktualnie ważnej stopy dyskontowej. Wstrzymywanie zapłaty upoważnia Percenta AG do odzyskania już doręczonych produktów i żądania odszkodowania za nie wywiązanie się z umowy.

5.) Wycofanie się z umowy:
Występuje znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej klienta lub występują uzasadnine wątpliwo¶ci co do jego możliwo¶ci płacenia, jeste¶my uprawnieni do wycofania się z umowy lub zatrzymania doręczenia i usług, a kupującemu stawiamy odpowiedni termin do wykonania zaliczki lub zdeklarowania się co do zabezpieczenia. Po upływie tego teminu jeste¶my uprawnieni do wycofania się z umowy. Klient ma prawo w każdej chwili do momentu wysłania zamówionych produktów, wycofania się z zakupu, warunkiem tego jest, że nic innego nie było pisemnie uzgodnione. Uzasadnienie wycofania się nie jest konieczne.

6.) Zastrzeżenie własno¶ci:
Wysłany towar pozostaje do całkowite zapłacenia własno¶cią Percenta AG. Nabywca może tylko zbywać się towaru po reguralnym i dokładnym zakończeniu umowy interesu. Przy zapłacie bezgotówkowej, jest dług wtedy wyrównany, jeżeli na kontcie Percenta AG uzkaże się niepowrotna wpłata. Percenta AG zatrzymuje sobie w tym wypadku przedłużone prawo własno¶ci. Przy dalszej przeróbce naszych produktów otrzymuje Percetna AG czę¶ć prawa własno¶ci wysłanych produktów.

7.) Termin dostarczenia/wysyłki:
Terminy doręczeń będą wyłącznie pisemnie uzgadniane. Przekroczy Percente uzgodniony termin wysyłki, klient ma prawo, po odpowiednim terminie dodatkowym, wycofania się z umowy, chyba, że dostawca nie spowodował przeciągnięcia się terminu doręczenia, tylko powodem tego są osoby trzecie. Również ważne są wydarzenia, na które Percenta AG nie ma żadnego wpływu, w szczególno¶cie przy siele wyższej, odmówienia, ograniczenia, pożary, wybuchy, zalanie wodą, awaria maszyn, strajk, zagrodzenia, inne utrudnienia taryfowe, brak materiałów, brak energi lub możliwo¶ci transportu, wojna i powstanie.

8.) Odpowiedzialno¶ć:
Prawo odszkodowania każdego rodzaju przeciwko Percenta Europe jest ograniczone do rozmy¶lnego działania lub grubiańskiego niedbalstwa Parceny AG lub innych pracowników.

9.) Gwarancja:
Percenta AG przejmuje gwarację sze¶ciu miesięcy od daty wystewienia rachunku. Gwaracja obejmuje, to że towar przy odbieraniu nie uszkodzony jest, i że ustalona ilo¶ci nie podnosi i nie zmniejsza potrzeby. Odebrany towar podlega natychmiastowej kontroli na szkody transportu i widoczne braki w produktach. O znalezionych szkodach i brakach musi być Percenta AG natychmiast, a najpóżniej do 48 godzin po odebraniu towaru, poinformowana łącznie z dokładnym opisem. Póżniejsze poinformowanie o szkodach transportu czy produktów jest nie możliwe. Towar jest z powrotem wysyłany, na koszt i ryzyko klienta, do Percenta AG w Glücksburg. Jeżeli reklamacja była uzasadniona ma klient, według Percenta AG, możliwo¶ć bezpłatnego polepszenia produktów lub zwortu towaru, albo zastępczej dostawy. Przy nie uzasadnionej reklamacji, gdzie szkody nie mogły być stwierdzone, będzie klientowy do rachunku doliczony nakład warsztatu, ważne jest przy tym wynagrodzenie technika, aktualnie jest to 120 € na godzinę + podatek. Liczymy przy tym minimalny nakład 15-stu minut = 30 € + podatek, dodatkowo będzie również policzona wysyłka powrotna. Jakiekolwiek powstałe roszczenia szkód zamówcy, wszystko jedno z jakiej podstawy prawnej, po¶rednio lub bezpo¶rednio zwiąrane z zamówieniem, dostawą czy dalszą przeróbką produktów Percenta AG, są wykluczone. Roszczenia z braku obiecanych wła¶ciwo¶ci, mogą być tylko uznane, jeżeli w niektórych przypadkach były okre¶lone wła¶ciwo¶ci wyłącznie pisemnie zapewnione. Odpowiedzialno¶ć za braki następujące są w zupełno¶ci wykluczone. W przypadku polepszenia produktów, nie występuje przedłużenie daty gwarancji. Uznane terminy nie będą odnowione. Także sprzedaż otrzymanych od Percenta AG produktów jest zabroniona, z powodu związanych z tym prawnych i / lub umownych roszczeń gwarancji, na które Percenta AG kieruje.

10.) Końcowe ustalenia:
Przekazanie praw i obiązków z umowy przez kupca na osoby trzecie może tylko występować po pisemnej zgodzie Percenta AG. Ustne dodatkowe uzgodnienia nie istnieją. Umowa kupna zawiera wszystkie zaprzeczenia obydwu stron i zastępuje wszystkie wcze¶niejsze zaprzeczenia odno¶nie przdmiotu umowy. Zmiany lub uzupełnienia umowy są tylko ważne, jeżeli zostały spisane i przez obydwie strony podpisane w dodatkowej umowie.

11.) Nieskuteczno¶ć pojedynczych ustaleń:
Nieskuteczno¶ć jednego lub paru ustaleń w umowie nie porusza działalno¶ci pozostałych ustaleń umownych.

12.) Zastosowanie prawa:
Zastosowane prawo jest wyłącznie niemieckim prawem, któremu podlegają wszystkie zawarte przez strony umowy. Wszystkie innych państw prawa, jak również jednolite międzynarodowe prawo kupna (EKA, EKAG każde z 17.07.1073), jest wykluczone.

13.) Propozycja/oferta:
Wszystkie propozycje Percenta Europw Ltd. są zasadniczo nieobowiązujące i nie zależne.

14.) Zamówienie:
Zamówienie jest uznane przez pisemne potwierdzenie lub jego wykonanie. Potwierdzone ceny są obowiązujące. Wszystkie inne zależne są od zmian kursu. Zmiany produktu, w szczególno¶ci konieczne do dopasowania do postępu technicznego zostają kategorycznie zastrzeżone.

15.) Miejsce wykonania i sąd wła¶ciwy:
Miejscem wykonania i sądu jest Flensburg.

Nanotechnologia
Lotusefekt
Funkcjonowanie
Nanotechnologia
Walor wiadomo¶ci

Zentrala/Hurtownia
Przemysł
Rzemiosło
Partnerzy dystrybucyjni

Inofomacje
OGP
Ceny
Własna marka

Infromacja
Kontakt
Metryka
My o nas
Strona startowa
Ogólne instrukcje

Produkty specjalne
Statki/łodzie
Outdoor-Spray
Czę¶ci wymienne
Niszczące roztocza
Przeciw zamarzaniu
3 ochrona okularów
Gumka do ścierania brudu
 
  Last Update: 24.06.2024
Copyright © 2008 by Percenta AG - All Rights Reserved